A


AKCIJSKA PRODAJA
Akcijska prodaja je prodaja određene robe od jednog ili više proizvođača u određeno vrijeme po povoljnijim cijenama, odnosno po cijenama koje su niže od cijena te robe u redovnoj prodaji. 

AKREDITIV
Akreditiv je instrument plaćanja kojim nalogodavac preko banke stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvjete prema nalogodavcu. Zbog toga akreditiv podiže sigurnost u plaćanju i veoma se često upotrebljava u međunarodnim poslovnim odnosima. 

AKTIVA
Aktiva su sredstva koja neki poslovni subjekt posjeduje u određenom trenutku. Može biti financijska i realna. Financijska aktiva su sva financijska sredstva koja posjeduje poduzeće ili pojedinac. Realnu aktivu čine stvari, oprema, zgrada ili zemljište, odnosno neopipljivo pravo u posjedu poduzeća ili pojedinca koje ima vrijednost.

AMORTIZACIJA
Amortizacija podrazumijeva postupak postupnog smanjenja vrijednosti neke stavke aktive uslijed njenog trošenja, a obračunava se prema zakonom predviđenog postupka. Iznos amortizacije se svake godine oduzima od porezne osnovice, čime se direktno utječe na odluke o načinu financiranja nabavke opreme.

ANUITET
Anuitet je novčani iznos koji određenog datuma dospjeva na isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća u određenim vremenskim rokovima, a na ime otplate zajma. 

ASORTIMAN
Asortiman čini svu robu koja je predmet poslovanja poduzeća, odnosno koju poduzeće nudi na tržištu. 

ATEST
Atest je dokument koji pokazuje rezultate utvrđivanja tehnoloških karakteristika određene robe. 

AVANS
Avans predstavlja određeni iznos novca koji se traži i daje unaprijed prije obavljanja određenog posla. Avans se daje u svrhu ispunjenja ugovora, jer se na taj način to olakšava. Avans se, u pravilu, daje u novcu.
B


BANKA
Banka je jedan od najznačajnijih posrednika na financijskom tržištu. Banke posreduju između osoba koje imaju višak novca i osoba koje imaju manjak novca u određenom vremenskom periodu. Pri tome, banke prikupljaju novčana sredstva od osoba koje imaju višak po nižim (pasivnim) kamatnim stopama, te ista plasiraju na tržište osobama koje imaju manjak po višim (aktivnim) kamatnim stopama. 

BANKOVNA GARANCIJA
Bankovna garancija je ugovor pri čemu se banka obvezuje imatelju garancije isplatu ugovorene sume novca u slučaju da treća osoba (dužnik) ne ispuni svoje obveze o roku dospijeća. Dakle, bankovna garancija je instrument osiguranja plaćanja i izvršenja ugovorenih obveza o ugovornom roku. 

BILANCA STANJA
Bilanca stanja je dvostrano financijsko izvješće koji daje pregled aktive i pasive. Bilanca stanja je dvostruka slika jedne te iste vrijednosti iskazana kao vrijednost imovine (aktiva) na jednoj strani i izvori financiranja (pasiva) na drugoj strani, koje čine vlastiti kapital i obveze. Iz navedenog proizlazi obveza o jednakosti obje strane. 

BILANCA USPJEHA
Bilanca uspjeha je računovodstveni iskaz dobitka ili gubitka poduzeća u obračunskom razdoblju, uz poslovne prihode i poslovne rashode, utvrđuje prihode od financiranja i rashode financiranja te također izvanredne prihode i izvanredne rashode. To je izvješće o uspjehu poduzeća za jedno računovodstveno razdoblje. 

BONITET
Bonitet je sposobnost dužnika za uredno plaćanje svih obveza. Radi se o karakteristikama subjekta koja ga čine sigurnim dužnikom. 

BRAND
Brand je ime, dizajn, simbol ili neko drugo obilježje koje razlikuje jedan proizvod ili uslugu od drugih proizvoda ili usluga. Brand je naziv koji se veoma često koristi za uspješne i poznate proizvode na tržištu. Brand ulijeva osjećaj povjerenja i sigurnosti potrošačima i pozitivno djeluje u pravcu stvaranja lojalnosti kod potrošača. Vrlo često se za brand koristi i pojam marka. C


CIJENA
Cijena je vrijednost novca koja se mora platiti za određenu količinu robe ili usluge. Cijena se mora isključivo izražavati u novcu, jer u suprotnom bi se radilo o zamjeni.

CASA SCONTO
Casa sconto je dodatni popust kupcu. Definira se u postotku za svakog kupca ovisno o roku plaćanja. Što je rok plaćanja kraći postotak casa sconta je veći. Prilikom formiranja izlaznog računa za kupca odabire se tip casa sconta, te je on vidljiv na ispisu.